HO THANH SON

Lesson 3 Lipstick Creamy Matte Pk102

son môi the face shop

Son môi Face it Lesson O3 The Face Shop – Sản phẩm được cho là thay thế son Face it all about lipstick The Face Shop!
Lesson O3 là son thỏi cao cấp mới ra của The Face Shop, màu sắc tươi trẻ, không nhũ, nhiều dưỡng, lên màu chuẩn và lâu trôi.
Trọng lượng: 3.5g
Code: Creamy Matte PK102
Giá bán: 200.000 VND

 

PK101
GR601

1. 화장품을 사용하여 다음과 같은 이상이 있는 경우 사용을 중지하여야 하며, 계속 사용하면 증상이 악화되므로 피부과 전문의 등에게 상담할것
1) 사용 중 붉은 반점, 부어오름, 가려움증, 자극 등의 이상이 있는 경우
2) 적용 부위가 직사광선에 의하여 위와 같은 이상이 있는 경우
2. 상처가 있는 부위, 습진 및 피부염 등의 이상이 있는 부위에는 사용을 하지 말 것
3. 보관 및 취급 시의 주의사항
1) 사용 후에는 반드시 마개를 닫아둘 것
2) 유아 · 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
3) 고온 또는 저온의 장소 및 직사광선이 닿는 곳에는 보관하지 말 것
 
   

Sản phẩm liên quan

You must be logged in to post a comment.